Strona główna > Aktualności > Treści

Zastosowanie kwasu humusowego w produkcji

Jun 06, 2017

Kwas humusowy jest często używany tylko jako główny składnik materii organicznej w glebie w produkcji owoców, a większość producentów owoców nie posiada wystarczającej wiedzy i badań dotyczących jej natury, funkcji i zastosowania. Kwas huminowy Dlatego, zgodnie z wynikami badań chińskiego stowarzyszenia Acid Industry w kraju i za granicą, w połączeniu z produkcją owoców i płodnością drzew owocowych, zastosowanie kwasu humusowego w produkcji owoców podsumowano w następujący sposób:

Kwas huminowy (kwas humusowy, skrócony ha), kwas humusowy powszechnie uważany za grupę związków zawierających aromatyczną strukturę, która ma charakter podobny do amorficznej substancji kwasowej. Kwas humusowy jest dynamiczny, pozostałości roślinne (głównie pozostałości roślinne) poprzez rozkład mikrobiologiczny i geochemiczny i klasę naturalnych polimerów organicznych makrocząsteczek, głównie węgla, wodoru, tlenu, azotu, fosforu, siarki i innych pierwiastków, dodatkowo zawiera również niewielka ilość wapnia, magnezu, żelaza, krzemu i innych pierwiastków. Struktura molekularna jest bardzo złożona, z atomami aromatycznymi jako głównym ciałem, z różnymi grupami funkcyjnymi, głównie hydroksylem, fenolem hydroksylu, chinonem, alkoholem hydroksylowym, nie chinonem na bazie węgla, metoksylem itp. Kwasy huminowe często określa się jako Kwasy huminowe i kwas fulwowy są również zawarte.

Kwas huminowy jest brązową lub czarną sypką substancją proszkową, kwas humusowy łatwo rozpuszczalny w silnie alkalicznych i etylowych polarnych rozpuszczalnikach organicznych zawierających dwie aminy. Kwas fulwowy może rozpuszczać się w wodzie i wszelkich rozpuszczalnikach organicznych, takich jak zasadowy, kwaśny roztwór i etanol. Kwas humusowy ma właściwości chemii koloidów, aktywność powierzchniową, słabą kwasowość i kwasowe grupy funkcyjne, wymianę jonową, chelat złożony, redoks, stabilność chemiczną kwasu huminowego, fotodegradację, modyfikację chemiczną i aktywność biologiczną.


Substancje humusowe są szeroko stosowane w glebie, węglu, wodzie i innych naturalnych środowiskach. Naturalny kwas humusowy można podzielić na kwas humusowy, kwas humusowy, kwas humusowy i tak dalej w polu istnienia. Ponieważ kwas humusowy pełni szczególną funkcję, odgrywa wyjątkową rolę w kontroli piasku, oczyszczaniu gleby, oczyszczaniu miejskim, budownictwie ekologicznym, produkcji zielonego produktu rolniczego, medycynie i opracowywaniu produktów zdrowotnych. Kwas humusowy Główny nurt substancji humusowych w środowisku ma działanie ochronne na zdrowie biologiczne i ludzkie, ale ma również pewną toksyczność i czynniki chorobotwórcze i musi być stosowany racjonalnie. Obecnie głównymi produktami opracowanymi w branży owocowej są nawozy, pestycydy, pochłaniacze wody i tak dalej.

Pestycyd pestycydowy stał się przedmiotem zainteresowania opinii publicznej w zakresie bezpieczeństwa owoców i bezpieczeństwa środowiskowego, dlatego pilnie należy opracować zielony pestycyd o wysokiej wydajności, niskiej toksyczności, bezpieczeństwie i oszczędności w drzewach owocowych. Pestycyd kwasu huminowego jest kompleksem pestycydowym złożonym z kwasu humusowego i pestycydów, który ma podwójną charakterystykę kwasu humusowego i pestycydu i jest rodzajem nowego pestycydu z zielonego drzewa owocowego. Związki kwasu huminowego są rodzajem materiału o dużej wewnętrznej powierzchni i silna adsorpcja. Chemiczne pestycydy pełnią funkcje powolnego uwalniania i synergizmu, zmniejszają toksyczność, stabilizują adsorpcję i zmniejszają dawkę.


Woda z kwasem huminowym Środek zatrzymujący jest podstawowym surowcem kwasu humusowego. Środek zatrzymujący wodę w kwasie humusowym, który został opracowany przez kopolimeryzację szczepioną, był $ razy razy i 120 razy razy większy niż w czystym i normalnym roztworze soli i miał oczywisty wpływ na odporność na suszę i zwiększone zużycie wody.